Yükleniyor...

loading
Menü

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

İş bu Aydınlatma Metni, internet sayfamızı ziyaret eden ve/veya mobil uygulamamızı kullanan kişilerin, çerez kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Bundan sonra “LC Waikiki” olarak anılacaktır.) tarafından çerezlerinin toplanma şekilleri, Kişisel Veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. LC Waikiki bu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. LC Waikiki yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. KVKK uyarınca kişisel veri sahibi olarak paylaştığınız Kişisel Verileriniz Veri Sorumlusu olarak belirlenen LC Waikiki tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

1. TANIMLAR ve KISALTMALAR
İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;
Çerez (Cookie)                               : Ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarını,
Kişisel Veri                                     : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi           : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Kişisel Veri Sahibi                          : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
KVKK                                               : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
İnternet Sitesi                                 : www.lcwaikiki.com sitesini,
Şirket                                               : 15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 41 Bağcılar, İstanbul 34212 adresinde mukim LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ni,
Veri İşleyen                                     : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu                              : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.
 
2. İNTERNET ORTAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI  
İnternet sitemiz ziyaret edildiğinde ve/veya mobil uygulamamız kullanıldığında çerez (cookie) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar aşağıda açıklanan nedenlerle işlenmektedir: 3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VEHUKUKİ SEBEBİ
Kişisel Verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında, sitemize kayıtlı ve giriş yapan kullanıcıların ve mobil uygulamanın kullanılması esnasında LC Waikiki tarafından gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rıza ile veri işleme hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

4. İNTERNET ORTAMINDA ALINAN VERİLERİN İŞLENMESİ SONUCUNDA ELDE EDİLEN BİLGİLERE KİMLERİN ERİŞEBİLDİĞİ VE BU BİLGİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI
Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yetkili kişilerinin erişimi bulunmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen bilgilere, kanunlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, yargı organlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, bağlı ortaklıklarımıza, hissedarlarımıza, hizmet aldığımızbanka, analiz şirketleri, reklam şirketleri, araştırma firmaları ve satış ortaklığı şirketleri ile sekizinci maddede belirtilen çerezler paylaşılmaktadır. Kayıtlara erişimi olan kişiler Gizlilik Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
Kimlik, iletişim bilgileriniz yurtiçinde bulunmakla birlikte, hizmet aldığımız firmaların servislerinin yurtdışında bulunması sebebi ile, lokasyon, müşteri işlem, işlem güvenliği ve pazarlama bilgileriniz, yurt dışına aktarılmaktadır
 
LC Waikiki elde ettiği kişisel verileri, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Yükümlülüğü maddesine aykırılık teşkil edecek şekilde başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

5. ŞİRKET’İN İNTERNET ORTAMINDA VERİ İŞLEME FAALİYETİ İLE ELDE ETTİĞİ VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMASI VE MUHAFAZA SÜRESİ
LC Waikiki tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak;

• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

• kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. İnternet sitesi ve/veya mobil uygulama aracılığı ile elde edilen kişisel veriler LC Waikiki tarafından 8. Maddede belirtilen süreler zarfında saklanmaktadır.

6. ÇEREZLERİN TÜRLERİ
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısından kategorize edilebilmektedir.

6.1. BİRİNCİ TARAF ÇEREZLER
Birinci taraf alan adları bilgisayarınızdan talepte bulunduğunuz her bir internet sayfası için her defasında sadece ilgili siteye gönderilir.
İnternet sitesi hem ziyaret sırasında hem de sonraki ziyaretlerinizde size tanıyabilir.  Bu nedenle birinci taraf çerezleri kapalı bir tarayıcı ile pratik olarak internetten yararlanabilmek pek mümkün değildir.

6.2. ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER:
Üçüncü taraf çerezler ise internet sitesini görüntülerken bir başka internet sitesine gönderilen çerezlerdir.
Üçüncü taraf çerezler, dijital pazarlama amacıyla kullanılan çerezler olup reklam sunucuları tarafından bir sitede yaptığınız davranış bilgisinin, başka bir sitede gösterilebileceği reklamlar için kullanılabileceği gibi internet sitesi analizlerinde de kullanılabilir.

7. ÇEREZLERİN SINIFLANDIRILMASI

7.1. SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZLER:
KALICI ÇEREZLER: Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.
Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.
Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
OTURUM ÇEREZLERI: Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir.
Oturum Çerezlerinin kullanılmasının temel amacı; ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

7. KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZLER:
Çerez Türü Ne işe yarar? Bu çerezler kişisel bilgilerimi toplar mı / kimliğimi tanımlayabilir mi?
Zorunlu Çerezler Zorunlu Çerezler internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir.
Sitede faaliyet göstermenizi ve sitenin sunduğu özelliklerden faydalanabilmeniz için kullanılması zorunludur.
Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama zorunlu çerezlerin kullanımına örnek olarak verilebilir.
Zorunlu çerezlerin kimlik bilgilerini toplayabilme özelliği bulunmamaktadır.
Zorunlu Çerezlerin kullanımının kabul edilmemesi durumunda sitenin önemli bir kısmının kullanılmasında ve site kullanım performansında sorun yaşayabilirsiniz
Performans Çerezleri Performans Çerezleri; ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan sorunlar gibi alanlarda bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin sitemizle girdiği etkileşimin analizinde yardımcı olurlar.
Performans Çerezlerinin kullanımı sitenin performansının iyileştirilebilmesi için gereklidir
Performans Çerezlerinin kimlik bilgilerine erişimi bulunmamaktadır.
Performans Çerezlerinin elde ettiği tüm veriler isimsiz bir şekilde alınarak bir araya getirilir.
İşlevsellik
Çerezleri
İşlevsellik Çerezleri, kişiselleştirilmiş çevrimiçi deneyim için “kullanıcı adı, kullandığınız dil, sayfa düzeni ayarları” gibi site kullanım tercihlerinizi hatırlanması amacıyla kullanılır. İşlevsellik Çerezleri; siteye üye olunduğu takdirde kullanılacak profil resmi ve kullanıcı adı gibi kimlik tanımlama unsurlarını içeren kişisel verilere erişebilir.
İşlevsellik Çerezlerinin kullanılmasına izin verilmediği takdirde internet sitesinin performansı etkilenebilir ve bazı içeriklere erişiminiz engellenebilir.
Hedefleme / Reklam Çerezleri Hedefleme ve Reklam çerezleri ziyaretçilerin ilgi alanlarına yakın içerikleri sunabilmek amacıyla kullanılır.
Ziyaret ettiğiniz internet sitelerini hatırlamak; hedefli reklamlar sunmak yahut ziyaretçinin ilgi alanı dışındaki reklamların görüntülenme sayısını kısıtlamak; reklam kampanyalarının verimliliğini ölçmek amacıyla kullanılabilir.
Hedefleme ve Reklam Çerezleri “Üçüncü Taraf Çerezleri” olarak adlandırılan çerez türlerinden olup; bu çerezlerin birçok türü, ziyaretçileri IP adresleri ile takip ederek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.
 
Toplanan bilgiler pazarlama ve reklam amacıyla siteye reklam veren üçüncü taraflarca ulaşılabilir niteliktedir.
     
 
8. TARAFIMIZCA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE KULLANDIĞIMIZ ÇEREZLERIN SINIFLANDIRILMASI:

9. LC Waikiki olarak internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden 2. Maddede sayılan kişisel veri toplama yöntemleri doğrultusunda LC Waikiki ile paylaştığınız yahut LC Waikiki tarafından üçüncü kişilerden elde edilen Kişisel Veri’leriniz neler olduğu aşağıda kategorilendirilmiştir: 
 
Çerez Sağlayıcı Çerez İsmi Çerezin Amacı Çerez Süresi
İşlevsel Çerezler
Insider customDataSet-* Özel Segmentasyon depolama için kullanılır 30 gün
Insider insdrSubsIdCreateDate
 
Webpush Tokenı oluşturulma tarihini tutar
 
365 gün
 
 
Insider campaignId-countdownId-until
 
İçerisinde sayaç kullanılan bir info kampanyası varsa sayaç bilgisini tutar
 
1 saat
 
Insider insdrSubsId
 
Webpush Tokenını tutar
 
365 gün
 
Insider ins-storage-version
 
LocalStorage değerlerini worker'dan partner sitesine taşınması için gerekli iznin olup olmadığını tutar
 
365 gün
 
Insider insdrAuth
 
Gerektiğinde Insider API doğrulamaları için kullanılır
 
Expiration is dynamic. Decided by partner
 
Insider insdrDH
 
Gerektiğinde Insider API doğrulamaları için kullanılır
 
Expiration is dynamic. Decided by partner
 
Insider migratedSDK
 
Kayıt edilmiş sw sdk pathini tutar
 
 
Insider push-request-sent
 
Opt-in loglarının toplanmasında kullanılır
 
Expiration is dynamic. Decided by partner
 
Insider native-permission-impression
 
Kullanıcnın bir native opt-in ekranı görüp görmediği bilgisini tutar
 
360 gün
 
Insider insdrPushCookieStatus
 
Opt-in ekranı gösterilmesinde kullanılır
 
1 gün
 
Insider isVAPID
 
WP Token'ının Vapid Anahtarıyla verildiğini teyit eder
 
365 gün
 
Insider insdrPayloadComplete
 
Kullanıcının tokenı olup olmadığını ve service worker transferi gerekip gerekmediğini tutar
 
Expiration is dynamic. Decided by partner
 
Insider ins-gaSSId
 
Oturum bazlı loglamalar için özgün oturum bilgisini tutar
 
Session
 
Insider INSOPTOUT
 
Kullanıcının opt-out bilgisini tutar
 
365 gün
 
Insider first-permission-impression
 
Kullanıcının herhangi bir opt-in ekranı görüp görmediği bilgisini tutar
 
365 gün
 
Insider ins-test-cookie
 
Kullanıcının ziyaret ettiğin browserın cookie desteği olup olmadığını tutar
 
Session
 
Emarsys scarab.visitor
 
1st-party versiyon. Bu çerez, ziyaretçileri oturumları esnasında ziyaretçi kimliğini saklayarak eşleştirir.
 
1 yıl
 
Emarsys cdv
 
scarab.visitor cookie'nin 3rd-party versiyonu
 
1 yıl
 
Emarsys scarab.profile
 
1st-party versiyon. Bu çerez, kullanıcı profili bilgilerini, kullanıcının göz attığı ürünleri vb. depolar. Ayrıca komut dosyalarımızla ilgili performans metriklerini, ne kadar hızlı yüklendiğini, işlendiğini vb. tutar. Bu çerezde saklanan bilgiler şifrelenir. 1 yıl
 
Emarsys xp
 
scarab.profile cookie'nin 3rd-party versiyonu
 
1 yıl
 
Emarsys scarab.mayAdd
 
Bu iki 1st-party çerezi tıklama ve sepete eklemeleri izlemek için kullanılan oturum çerezleridir. session sonunda siliniyor
 
Emarsys scarab.mayViewed
 
Bu iki 1st-party çerezi tıklama ve sepete eklemeleri izlemek için kullanılan oturum çerezleridir. session sonunda siliniyor
 
Emarsys s
 
scarab.mayAdd ve scarab.mayViewed çerezlerine benzer işleve sahip 3rd-party çerez
 
session sonunda siliniyor
 
Hedefleme ve Reklam Çerezleri
Google Analytics
 
  Analiz amaçlı tutulan çerezlerdir.  
Google Ads   Reklamlama için tutulan çerezlerdir.  
Facebook   Analiz amaçlı tutulan çerezlerdir.  
Facebook Ads
 
  Facebook reklamları için tutulan çerezlerdir.  
 RTB House-Criteo   Reklamlama için tutulan çerezlerdir.  
Performics   Reklamlama için tutulan çerezlerdir.  
Performans Çerezleri                   
    Zorunlu Çerezler

9. ÇEREZ KULLANIMININ ENGELLENMESİ:
İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde ve/veya mobil uygulamamızı kullanmanız durumunda karşınıza çıkacak olan çerez bandı vasıtasıyla çeşitli kategorilerde yer alan çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.
Aynı zamanda Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerez kullanımı tercihlerini kişiselleştirme hakkına sahiptir. Kullanılan tarayıcıya bağlı olarak; kullanıcılar, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihlerini değiştirebilirler.
Tarayıcının sunmuş olduğu seçenekler dahilinde; veri sahiplerinin çerez kullanımını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme, çerezleri devre dışı bırakma yahut silme imkanları bulunmaktadır.

Aşağıda yer alan linkler aracılığı ile tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme ve çerezlerden çıkma imkanına sahipsiniz.
Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
 
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookiesettings-on-browser
 
Google Adwords
 
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
 
Google Analytics
 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
 
Internet Explorer
 
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
 
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
 
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
 
Emarsys Emarsys System Fields – Do not track me
Opting out of behavior tracking
 
RTB http://rtbhouse.com/privacy.php
 
 
Çerez ayarlarının değiştirilmesi ve kişiselleştirmesi kullanılan cihaza göre değişiklik arz edebileceğinden erişim sağlanan her bir cihaz için Çerez Politikası değişikliklerinin ayrı ayrı yapılması gerekebilir.
Çerez kullanımı önlemek için tarayıcınızdaki “çerez kullanım özelliğini” devre dışı bırakmanız ve bu web sitesiyle ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir.
Önemle belirtmemiz gerekir ki; çerez kullanımının kısıtlanması sitemizde yapacağınız işlemlerin de kısıtlanmasına sebebiyet verecektir. Özellikle “Birinci Taraf Çerezler” olarak adlandırılan çerezlerin kullanımının kısıtlanması sitemizin bazı bölümlerine erişiminizi kısıtlayacaktır.  
Çerez kullanımının kısıtlanması yahut engellenmesi işlemleri ziyaretçiler tarafından istenilen herhangi bir zamanda kullanılabilir.

10. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ
LC Waikiki; ISO/IEC 27001, PCI DSS gibi uluslararası bilgi güvenliği standartları çerçevesinde ziyaretçilerin ve verisi işlenen 3. kişilerin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin ve/veya Mobil Uygulamamızın güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler yurtiçinde ve yurtdışında yer alan güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.
Personelin kişisel veriler ve veri koruma kanunları hakkındaki farkındalığını artırmak amacıyla mahremiyet ve bilgi güvenliği e-eğitimleri sağlanır. Personelin bilgi güvenliği ile ilgili sorumlukları yazılı olarak taahhüt altına alınır. Politika ve prosedürlere uygunsuzluklar tespit edilirse disiplin süreçleri işletilir. Veri sızıntılarını tespit etmek amaçlı altyapı sistemleri bulunmaktadır. Uygulama ve servis seviyesinde verilerin güvenliği şifreli protokol kullanımı, güvenlik duvarları ve erişim kontrol mekanizmaları ile sağlanır. Veriler sınıflandırılarak etiketlenir. Dış ve çevresel tehditlere karşı koruma sağlanacak şekilde fiziksel güvenlik önlemleri alınmıştır. Bilgi sistemlerinde yapılan değişiklikler kayıt altına alınır. Veri kayıplarına karşı veri yedekleme politikası çerçevesinde kişisel veriler yedeklenir. Bilgi sistemleri düzenli olarak güvenlik zafiyet taramalarına tabi tutularak, tespit edilen zafiyetler giderilir.
LC Waikiki; bilgi güvenliği hususunda çalışanlarının ve anlaşmalı olduğu tüm kurum ve kuruluşların gerekli hassasiyeti taşımaları ve yeterli farkındalığa sahip olmaları için gerekli tüm önlemleri almaktadır. LC Waikiki, tüm çalışanlarının işe başlangıç ve sonraki aşamalarda bilgi güvenliği hakkında eğitim almasını ve bilgilerinin güncel tutulmasını sağlar. 
Sitemiz ve/veya Mobil Uygulamamız üzerinden alınan bilgiler SSL (Secure Socket Layer) olarak adlandırılan ve güvenli bilgi aktarımı sağlayan teknoloji ile taşınır. Sitemiz ve/veya Mobil Uygulamamız üzerinde ödeme bilgilerinizi aktardığınız sayfalarda tarayıcınızın adres satırında en sağda (kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak) bir kilit ya da anahtar resmi ve bu adres satırında bulunan adresin ilk harflerinin http’den https’e dönüştüğünü göreceksiniz. Bunları görmeniz durumunda sitemizin ve/veya mobil uygulamamız güvenli sunucuları üzerinde olduğunuzdan emin olabilirsiniz.
Bilgi güvenliğinin ihlali söz konusu olursa, uygunsuzluklar vakit kaybetmeksizin tespit edilir; ortadan kaldırılması ve tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemler alınır.
LC Waikiki, bilgi güvenliği ihlalleriyle karşılaştığı takdirde, bu ihlallerden sorumlu olan kişi ya da kişilere karşı tüm yasal hakları saklı tutar.
İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler LC Waikiki bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda LC Waikiki’nin Kişisel Verileri Koruma ve İmha Politikası’ nda  
gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir.
LC Waikiki Kurumsal Politikalarına http://corporate.lcwaikiki.com/kurumsal-politikalar linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kişisel veri sahipleri, LC Waikiki ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumludur. Kişisel veri sahibi, LC Waikiki’ye kişisel verilerini sağladığı diğer kişileri bu Bildirimin içeriği hakkında bilgilendirecek ve kişisel verilerinin LC Waikiki tarafından bu Bildirimde belirtildiği şekilde (transfer ve açıklama dahil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüdür.
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda Kişisel Veri Sahipleri; Kişisel Veri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://corporate.lcwaikiki.com/Kisisel-verilerin-islenmesi-aydinlatma-metni adresindeki formu doldurarak, başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Veri Sorumlusu Şirket’in “15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 41 Bağcılar, İstanbul 34212” adresine ulaştırabilir veya formun imzalı bir nüshasını KVKK_bilgitalep@lcwaikiki.com mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Yahut da lcwaikiki@hs01.kep.tr PTT KEP  adresine iletebilirsiniz.
LC Waikiki, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda;

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde LC Waikiki’ye iletmeniz durumunda LC Waikiki, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, LC Waikiki tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

LC WAİKİKİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:
LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş.
Adres: LC WAİKİKİ Mağazacılık Hiz. Tic. A.Ş | Genel Merkez
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 41 Bağcılar, İstanbul 34212
Telefon: 44 44 529 (44 44 LCW) (LC Waikiki Müşteri Hizmetleri, haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.)
E-posta: KVKK_bilgitalep@lcwaikiki.com, internetsatis@lcwaikiki.com musteri@lcwaikiki.com
Mersis: 0837007181700013
Ticari Sicil Numarası: 357092
PTT KEP: lcwaikiki@hs01.kep.tr